Geschiedenis, missie en visie

Ontstaan en ontwikkeling van de Stichting Panti Asuhan

winandVanaf 1946 werkte de franciscaan Broeder Winand Divendal ofm, oprichter van de Vincentius kindertehuizen in Jakarta (Indonesië), in het jongenshuis Vincentius Putera. In 1976 bezoekt de broer en schoonzus van Broeder Winand hem in Jakarta. Als reactie op de sociale en financiële perikelen van toen riepen zij: “Daar gaan wij iets aan doen!”. Bij terugkeer in Nederland gaat de familie in brede kring donaties werven. Op 17 maart 1977 wordt de Stichting “Panti Asuhan” in het leven geroepen om duurzaam de kindertehuizen te ondersteunen. “Panti Asuhan” betekent letterlijk “weeshuizen”.

De steun van donateurs verlichtte toen al de zorg voor de circa 750 kinderen in de vier Vincentius huizen in Jakarta. Terug in Nederland heeft Broeder Winand vanaf 1983 tot aan zijn overlijden in 1997, in het bestuur van de Stichting alsook daarbuiten, zijn krachten en inspiratie gegeven aan de Stichting. In die lijn hebben tot op heden bestuursleden elkaar opgevolgd, in deling van kennis en inspiratie van het gedachtengoed van Broeder Winand en zijn familie, om op die manier de wisselwerking tussen Nederland en Indonesië blijvend vorm te geven.

De Stichting Panti Asuhan kent sinds haar oprichting een vaste kern aan donateurs. Daarnaast ontvangt de Stichting incidenteel legaten. De financiële bijdragen komen tot nu toe voort uit de eigen ontvangen donaties en legaten. In het begin richt de Stichting Panti Asuhan zich primair op het levensonderhoud en onderwijs van kinderen in de Vincentius kindertehuizen en voor een beperkt deel op incidentele projecten bij Vincentius. Vanaf 2012 is daar verandering in gekomen en heeft het toenmalige bestuur van de Stichting Panti Asuhan besloten dat ook projecten bij andere kindertehuizen in Indonesië in aanmerking kunnen komen voor een geldelijke bijdrage. De reden hiertoe is de relatieve toename van de welvaart in Indonesië, zeker in steden als Jakarta, waardoor grote instellingen zoals inmiddels de Vincentius tehuizen, zichzelf almaar beter (financieel) kunnen bedruipen met lokale (financiële) steun.

Sinds 2012 zijn tehuizen over de gehele archipel gesteund, waarmee het bereik onder kinderen in kindertehuizen in Indonesië nog groter is geworden: van Papua tot aan Bali en Flores, en van Sumatra tot aan Timor. Uiteraard blijft de Stichting Panti Asuhan de vier Vincentius tehuizen trouw en ontvangen zij nog jaarlijkse bijdragen, zodat ook de Vincentius alumni in Nederland onder de donateurs via de Stichting een blijvende link hebben met Vincentius.

De bestuursleden van de Stichting Panti Asuhan werken op vrijwillige basis. Alleen noodzakelijke kosten ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van de Stichting komen ten laste van de Stichting (bijvoorbeeld de bankkosten, de kosten van de boekhouder/accountant en de aansprakelijkheidsverzekering). De afgelopen jaren, ook na het wegvallen van enige renteopbrengsten, bleven deze kosten laag (minder dan 5%). Hierdoor worden alle giften en donaties zo goed als geheel gebruikt voor projecten en initiatieven die ten goede komen aan het welzijn van kinderen in kindertehuizen in Indonesië.

Missie

Vanuit onze gezamenlijke normen en waarden helpen wij (wees)kinderen uit Indonesië aan een goede toekomst door een financiële bijdrage te leveren.

Visie

Door middel van periodieke donaties biedt de Stichting Panti Asuhan (wees)kinderen in kindertehuizen hulp voor dagelijkse zaken, zoals levensonderhoud en scholing. Daarnaast ondersteunt de Stichting incidentele projecten voor (wees)kinderen in kindertehuizen en projecten voor andere kinderen in Indonesië, zoals het aanschaffen van ICT-middelen (laptops) of renovatie van sanitair.

Doelstellingen

Het doel van Stichting Panti Asuhan is het in de ruimste zin van het woord verlenen van financiële steun aan:

  • Kinderen in het algemeen in Indonesië
  • Kinderen in de kindertehuizen in het bijzonder van Perhimpunan Vincentius in Indonesië

Deze (incidentele) financiële steun heeft ten doel een duurzame bijdrage te leveren aan de toekomst van deze kinderen.

Strategie

Als Stichting Panti Asuhan dragen wij graag bij in de exploitatie van de kindertehuizen Vincentius, maar ook in de realisatie van projecten van Vincentiushuizen en andere instellingen in Indonesië die vallen onder de bovengenoemde missie, visie en doelstellingen van de Stichting.

Teneinde het aantal eenmalige donaties te vergroten en meer vaste donateurs te werven, heeft het bestuur van de Stichting Panti Asuhan in 2012 besloten om als ‘dagelijks bestuur’, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, periodiek met elkaar te overleggen over activiteiten en acties op korte termijn. Het ‘algemeen bestuur’ (alle bestuursleden van de stichting) komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar om de grote lijn van de Stichting Panti Asuhan te bepalen en te bewaken.

Om de gestelde doelen te bereiken zijn verschillende hulpmiddelen vernieuwd, bijvoorbeeld deze actuele website, een flyer (zie Stichting Panti Asuhan), digitale beschikbaarheid van de bekende nieuwsbrief en een presentatie over de Stichting Panti Asuhan voor extern gebruik.

Zie ook het afschrift statuten Stichting Panti Asuhan.